Priser

Advokatsalær beregnes etter en kombinasjon av medgått tid (inklusive møter, telefonsamtaler, epost, m.m.). I tillegg til medgått tid tas det hensyn til sakens kompleksitet, omfang og verdi for klienten.

Det er momsplikt på advokattjenester. Som utgangspunkt beregnes en timepris på mellom kr 1.500,- og kr 2.100,- + mva. avhengig av bl.a. sakstype og kompleksitet, om klienten er næringsdrivende eller privatbetalende eller om utgiftene til juridisk bistand dekkes av et forsikringsselskap. Ved lengre oppdrag vil det bli foretatt periodevis avregning og fakturering, mens ved korte oppdrag faktureres klienten når arbeidet er avsluttet.

Ved inngåelsen av et oppdrag angis en ramme for kostnadene med saken, så langt det er mulig. Mulighet for fastpris for enkelte typer oppdrag, slik som oppgjørsoppdrag dersom du selger eiendom uten megler. I de aller fleste tilfellene er det imidlertid vanskelig å fastslå salæret på forhånd.

Det kan i tillegg påløpe offentlige avgifter, rettsgebyr og andre utlegg.

Minste timepris er kr 1.140,- for oppdrag under fri rettshjelp. I disse sakene betaler det offentlige det vesentligste av kostnadene, og du som kunde betaler en egenandel, fra kr 1.140,- til 9.120, se nedenfor.

I noen tilfeller vil det kunne bli aktuelt å be om innbetaling av forskuddsbeløp. Beløpet vil i så fall bli innsatt på klientkonto inntil videre, og hevet og godskrevet klienten ved senere salæravregning. Det kan også være aktuelt å be om innbetaling av beløp som skal dekke utlegg (gebyrer, og lignende). Utlegg inngår ikke i salæret, og dette vil i så fall fremgå av fakturaen.

Fri rettshjelp og fri sakførsel

For enkelte sakstyper (bl.a. barnefordeling, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, barnevernsaker, oppsigelse i arbeidsforhold og oppsigelse i husleieforhold) dekkes utgifter til advokatbistand av det offentlige dersom klienten har inntekt under bestemte grenser.

Inntektsgrensene er for tiden brutto kr 350.000 for enslige og kr 540.000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Nettoformuen kan ikke overstige kr 150.000. Klienten betaler normalt en egenandel på kr 1.140,- for fritt rettsråd (der saken ikke bringes inn for domstolene) og 25% av advokatens salær for fri sakførsel for domstol eller forvaltningsorgan. Det er fastsatt en maksimal grense for egenandel som for tiden er kr 9.120. Personer med bruttoinntekt under kr 100.000 pr. år er fritatt for å betale egenandel.

I enkelte tilfeller dekker forsikringsselskapet ditt advokatutgiftene dine (rettshjelpsforsikring). Mange har en rettshjelpsdekning under bil-, villa- eller innboforsikringen sin. Dette kan du selv undersøke hos ditt forsikringsselskap, eventuelt ved å opplyse om polisenummer til advokaten.

Dersom du har advokatdekning gjennom fagforening, vil du som regel stå fritt til å velge din egen advokat. Du behøver ikke godta den advokat selskapet velger for deg, men kan velge en advokat du har tillit til.

Den som er siktet eller tiltalt i en straffesak har i de fleste tilfeller krav på forsvarer på det offentliges regning.

Foreløpig vurdering / Video-konsultasjon

Ta kontakt på telefon for en uforpliktende konsultasjon. Eller bestill en video-konsultasjon.

Vi tar gjerne imot henvendelser og spørsmål på telefon eller e-post, og kan foreta en foreløpig vurdering av en sak, med sikte på å avklare om det kan være behov for advokatbistand, hvilke muligheter man har i den aktuelle problemstillingen, forventede utgifter, m.m. Hvis det er behov for det har vi et innledende møte for å gjennomgå saken nærmere.

En slik foreløpig vurdering er uforpliktende. For video-konsultasjon (se egen info-side) har vi tilbud fra kr 650, inklusiv merverdiavgift.

Hva kan du selv gjøre

Det som ofte er det viktigste er at man får kvalifisert og effektiv juridisk bistand til en rimelig og fornuftig pris. Det er derfor viktig at tiden hos advokaten anvendes best mulig. For å bidra til dette kan du f. eks. lage en kronologisk oversikt over viktige hendelser i den aktuelle saken.

Med dette får du også selv bedre oversikt. I tillegg vil du få bedre og raskere hjelp, både i innledende kontakt og før det første møtet. På denne måten blir det enklere å vurdere saken din. Og arbeidet gjøres mer effektivt. På advokatenhjelperdeg.no finner du hjelpeverktøy for dette.

Andre rettshjelptilbud

Advokatvakten på Moss bibliotek, vanligvis hver torsdag mellom 16:30 og 19:00.

Advokat Tell deltar i denne frivillige gratisordningen.